صراط مستقیم
هان مردمان! صراط مستقیم خداوند منم که شما را به پیروی آن امر فرموده. و پس از من علی است و انگاه فرزندانم از نسل او،پیشوایان راه راستند که به درستی و راستی راهنمایند و به آن حکم و دعوت کنند.
هان! به خدا سوگند این سوره درباره من نازل شده و شامل امامان می باشد و به آنان اختصاص دارد. آنان اولیلی خدایند که ترس و اندوهی برایشان نیست، آگاه باشید:البته حزب خدا چیره و غالب خواهد بود. هشدار که: ستیزندگان با امامان، گمراه و همکاران شیاطین اند. برای گمراهی مردمان، سخنان بیهوده و پوچ را به یکدیگر می رسانند....

دوستان امامان
.... بدانید که خداوند از دوستان امامان در کتاب خود چنین یاد کرده: ای پیامبر ما نمی یابی ایمانیان به خدا و روز بازپسین که ستیزه گران خدا و رسول را دوست ندارند، گرچه آنان پدران، برادران و خویشانشان باشند. آنان که چنین اند خداوند ایمان را در دل هایشان نبشته است.»
هان! دوستداران امامان ایمانیان اند که قران چنان توصیف فرموده:«آنان که ایمان آورده و باور خود را به شرک نیالودهاند، در امان و در راه راست هستند.»
هشدار!یاران پیشوایان کسانی هستند که به باور رسیده و از تردید و انکار دور خواهند بود.

دشمنان امامان
هشدار!اولیای امامان آنان اند که با آرامش و سلام به بهشت درخواهند شد و فرشتگان با سلام آنان را پذیرفته، خواهند گفت:«درود بر شما که پا شده اید. اینک دخل شوید که در بهست، جاودانه خواهید بود.»
هان!بهشت پاداش اولیای آنان است و در آن بی حساب روزی داد خواهند شد.
هان! دشمنان آنان کسانی اند که در اتش در آیند. و همانا ناله افروزش جهنم را می شنوند در حالی که شعلع های آتش زبانه می کشد و زفیر (صدای بازدم) جهنم را نیز درمی یابند.
هان!خداوند درباره ستیزگران با آنان فرموده:«هرگاه امتی داخل جهنم شود،امتی خود را نفرین کند.»

قائم مهدی(عج)
هشدار!که دشمنان امامان همانانند که خداوند درباره آنان فرموده:«هر گروهی از آنان داخل جهنم شود، نگاهبانان می پرسند: مگر برایتان ترساننده ای نیامد؟! می گویند: چرا؛ ترساننده آمد؛ لیکن تکذیب کردیم گفتیم:خداوند وحی نفرستاده و شما نیستید مگر در گمراهی بزرگ!» تا انجا که فرماید:«هان!نابود باد دوزخیان!»
هان! یاران امامان در نهان، از پروردگار خیوش ترسانند، آمرزش و پاداش بزرگ برای آنان خواهد بود.
هان مردمان! چه بسیار راه است میان آتش و پاداش بزرگ!
آگاه باشید! همانا آخرین امام، قائم مهدی از ماست.هان! او بر تمامی ادیان چیره خواهد بود .برچسب ها :
گزیده خطبه غدیر بخش پنجم ,  صراط مستقیم ,  دوستان امامان ,  دشمنان امامان ,  قائم مهدی(عج) ,  ایمانیان ,  هشدار ,