وقتی قسم می خوری
به اسمان نگاه نکن
پرنده ها دروغت را می خوانند
به زمین چشم ندوز
سبزه ها از نفست رنج می برند
وقتی قسم می خوری
شمال و شرق      جنوب و غرب
جابه جا می گردد
و اکوسیستم
ثل عرضه و تقاضا-
بیمار می شود

قسم دروغ نخور
اگر هم خوردی
بی درنگ اخ بکش
که خدا
شاخ هایت را بر ملا نکند

شاعر :موسی بیدج


برچسب ها :
اکوسیستم .قسم دروغ نخور .پرنده ها. دروغت. را. می خوانند ,  که خدا .شاخ هایت را بر ملا نکند ,