بهترین اعمال نزد خداوند حفظ زبان است
بیشترین گناهان فرزند ادم زبان اوست
هرکه مردم از زبان او بترسد اهل جهنم است (رسول اکرم (ص))


دروغ گفتنتهمت زدن
طعنه زدنزخم زبان زدن
عیبجویی از دیگرانابرو ریزی
دل شکستنتقلید صدا کسی
شایعه پراکنی سرزنش بیجا
نا امید کردنکبر در گفتار
به نام بد صدا کردننهی از معروف
شوخی با نامحرمبدعت در دین
تملق و چاپلوسی حکم نا حق
ریا در گفتارقسم دروغ
امر به منکررنجاندن مؤمن
شهادت نا حقاظهار حسد بخل
تحریف مسائل دینیبد خلقی
فاش کردن اسرار مردمبد زبانی در معاشرت بامردم
وعده دروغتصدیق کفر و شرک
خبری را ندانسته گفتنبا مکر و حیله سخن گفتن
خشونت در گفتارغیبت کردن
فریاد زدن بیجافحش و ناسزا گفتن
مزاح زیادمسخره کردن
لعنت کردن مردمسخن چینی کردن


برچسب ها :
دروغ.چهل گناه زبان.خشونت در گفتار.لعنتکردن مردم.هرکه مردم از زبان او بترسد اهل جهنم است (رسول اکرم (ص)) ,