6.بوی خوش:امام صادق(ع) فرمودند:و مؤمن به اندازۀ توان، بوی خوش استعمال کند.

7.دیدار با مؤمنان:هر کس در روز غدیر به دیدار مإمنی رود، خداوند هفتاد نور در قبر او داخل کند و قبر او را بگستراند و هر روز هفتاد هزار فرشته به زیارت قبر او آید و به او مژدۀ بهشت دهد.

8.مصافحه (دست دادن):دست دادن باعث افزایش محبت دو برادر دینی و سبب ریزش گناه و آمرزش می گردد. امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: در روز غدیر هنگامی که با هم ملاقات می کنید، همراه با سلام کردن به یکدیگر دست بدهید.

9.تبریک گفتن:حضرت رضا (ع) می فرماید: روز عید غدیر روز تهنیت گویی است . بعضی از شما به بعضی دیگر تهنیت بگوید و هرگاه مؤمنی با برادر خود مواجه شود ،بگوید: ستایش مخصوص خداوندی است که ما از پیوستگان به ولایت امیرالمؤمنین (ع) و امامان(ع) قرار داد.

10.دلجویی و مهرورزی متقابل: حضرت رضا (ع) روز غدیر را «یوم التودد» خواندند؛ یعنی روز مهر ورزیدن.

11.ایجاد زمینه های شادمانی: حضرت رضا(ع) می فرمایند:(در روز عید غدیر) هر مرد و زن مؤمنی را شادمان سازید.

12.پیوند با بستگان و خویشان:حضرت صادق (ع) صلۀ رحم را یکی از اعمال روز غدیر برشمردند. «شایسته است (در روز غدیر) با نیکی کردن، روزه گرفتن، نماز خواندن و صلۀ رحم به سوی خداوند متعال تقرب جویید.»

مگرای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ
                                                          به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا رابرچسب ها :
بوی خوش.دیدار با مؤمنان. ,  مصافحه (دست دادن).تبریک گفتن ,  امام رضا(ع).دلجویی و مهرورزی متقابل.ایجاد زمینه های شادمانی ,  پیوند با بستگان و خویشان.امام صادق(ع) ,