آیه غدیر

هان مردمان! بدانید این آیه درباره اوست. ژرفی آن را فهم کنید و بدانید که خداوند او را برای شما صاحب اختیار و امام قرار داده، پیروی او را بر مهاجران و انصار و آنان که به نیکی از ایشان پیروی می کنند و بر صحرا نشینان و شهروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و بر هر یکتاپرست لازم شمرده است .

هان مردمان! از علی رو برنتابید و از امامت او نگریزید و از سرپرستی او رو برنگردانید.او [شما را] به درستی و راستی خوانده و [خود نیز ] بدان عمل نماید. او نادرستی را نابود کند و از آن بازدارد. در راه خدا نکوهش نکوهش گران او را از کار باز ندارد.....

ویژگی های علی (ع)
او نخستین مؤمن به خدا و رسول اوست و کسی در ایمان، به او سبقت نجسته. و همو جان خود را فدای رسول الله نموده و با او همراه بوده است. تنها اوست که همراه رسول خدا عبادت خداوند می کرد و جز او کسی چنین نبود.
اولین نمازگزار و پرستشگر خدا به همراه من است. از سوی خداوند به او فرمان دادم تا [در شب هجرت] در بستر من بیارامد و او نیز فرمان برده، پذیرفت که جان خود را فدای من کند.

هان!بدانید جبرئیل از سوی خداوند به من خبر داد:«هر آنکه با علی بستیزد و بر ولایت او گردن نگذارد،نفرین و خشم من بر او باد!» البته بایست که هر کس بنگرد که برای فردای رستاخیز خود چه پیش فرستاده.


برچسب ها :
ویژگی های علی (ع).آیه غدیر.شما صاحب اختیار.گزیده خطبه غدیر بخش دوم . . ,  نخستین مؤمن به خدا و رسول ,  علی بستیزد.پیش فرستاده ,  رسول الله نموده. ,